แบบฟอร์มขอเปิดการค้า
สำหรับลูกค้าประเภทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินและทัวร์ท่องเที่ยว (SUB-AGENT)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (GENERAL INFORMATION)
ประเภทนิติบุคคล

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT INFORMATION)

CONTACT INFORMATION

ข้อมูลผู้ติดต่อและผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ

ผู้มีอำนาจในการลงนาม

ระบบ GDS ที่ใช้สำรองที่นั่ง

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านธุรกิจ (BUSINESS INFORMATION)
ปัจจุบันซื้อสินค้าและบริการอยู่กับตัวแทนจำหน่าย BSP หรือ Non-BSP รายใด (โปรดระบุ)

รูปแบบการชำระเงิน
รูปแบบการชำระเงิน
รูปแบบในการชำระเงิน สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับ QUALITY EXPRESS CO., LTD.

รูปแบบในการรับเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆ

ระยะเวลาในการรับใบเสร็จรับเงิน/ใบรับเงิน